Условия за ползване
Условия за ползване на сайта
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Публикуването на обява в сайта изисква регистрация. Публикуването на обява е БЕЗПЛАТНО, освен ако не желаете да се възползувате от платените опции на сайта.Попълването от страна на потребителите на лични и фирмени данни е доброволно. Публикуваната доброволно информация ще бъде достъпна за всички потребители и посетители на сайта, с оглед нормалното функциониране на услугите.Правилата за Ползване и Публикуване дават информация и съдържат правилата за ползване и правилата за публикуване на обяви в сайта. Всеки един потребител е обвързан от настоящите правила за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Услугите се предлагат при условие, че потребителят приема без възражения правилата описани в този документ.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Като условие за ползване на услугите, Потребителите се задължават да не ползват предоставените услуги за каквато и да е дейност, забранена от закона. Правата и Задълженията на потребителите включват, но не се ограничават до:

1. Да публикуват обяви САМО на български език, написани с букви на кирилица. Изключение от това правило се допуска единствено за имена на фирми, имена и абревиатури на продукти, имена на материали и суровини, за търговски марки, имейл адреси и интернет адреси.

2. Да публикуват обяви САМО в тематиката на категориите и подкатегориите на сайта.

3. Да не публикуват обяви съдържащи в заглавието си уеб адреси, телефонни номера и друго неподходящо съдържание.

4. Да се стремят да избират най-точно отговарящите Категория и Подкатегория.

5. Да не публикуват една и съща обява по няколко пъти.

6. Да не публикуват обяви с импулсни телефони, освен ако същите обяви не са ВИП обяви. Всички останали обяви с импулсни телефони ще бъдат изтривани, а при системни нарушения, авторите им ще бъдат банвани по IP адрес и имейл адрес.

7. Да докладват и сигнализират за забелязани нарушения.

8. Да търсят помощ и съдействие от екипа на сайта при възникнали технически въпроси и неизправности.

9. Да търсят помощ и съдействие от екипа на сайта при възникнали технически въпроси и неизправности.

10. Абсолютно се забранява публикуването на обяви, рекламиращи печалби чрез кликане по реклами, от референти, dropshipping, четене/пращане на Имейли, СПАМ и други полулегални Интернет дейности. Такива обяви ще бъдат незабавно изтривани и авторите им банвани по IP адрес, освен ако обявата не е ВИП обява !

Потребителите на сайта BGVEST.COM носят цялата отговорност за съдържанието, достоверността и актуалността на публикуваната и обменяна от тях информация, както и за всички свои действия на страниците на BGVEST.COM

Потребителите нямат право да публикуват на страниците на BGVEST.COM порнографски материали, снимки, текстове или други материали, чужди обекти на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация и/или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица. Потребителите на WWW.BGVEST.COM се задължават да не създават фалшива самоличност с цел да подведат други потребители за идентичността на изпращача или произхода на съобщението.

В случай на несъгласие с политиката на BGVEST.COM, с качеството на предлаганите услуги или с Правилата за Ползване и Публикуване, потребителят може да прекрати във всеки един момент взаимоотношенията си с BGVEST.COM без право на никакви компенсации и обезщетения.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА BGVEST.COM

BGVEST.COM си запазва правото, но не и задължението да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител, който по някакъв начин нарушава Правилата за Ползване и Публикуване. Тези права засягат, но не са ограничени до:

1. Премахване на публикации неотговарящи на тематиката на сайта.

2. Изтриване на публикации написани на език различен от български и с азбука различна от кирилица.

3. Изтриване на Обяви с неправилно избрана или посочена от потребителя Категория и Подкатегория.

4. Изтриване на Еднакви обяви публикувани по няколко пъти, в няколко Категории и Подкатегории.

5. Изтриване на обяви обект на докладване от страна на потребители на системата за забелязани нередности.

6. Правото на разяснения по дадена обява и правото да изисква промяна на обява при възникнали въпроси относно нея.

При неспазване на Правилата за Ползване и Публикуване BGVEST.COM може да прекрати достъпа на потребителите до произволна част от услугите на сайта или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение, дори ако потребителя е заплатил по какъвто и да е начин някаква такса, като в този случай сумата не се възстановява и BGVEST.COM не дължи никакви компенсации и обезщетения.

1. BGVEST.COM не носи отговорност за действията на потребителите му независимо дали те са използвали сайта по позволен или непозволен според Правилата за Ползване и Публикуване начин.

2. BGVEST.COM има право да променя дизайна и да спира, променя, добавя услуги със или без изрично предизвестие.

3. BGVEST.COM не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране, нито има задължение и техническа възможност да проверява всички публикувани обяви и действия на потребителите.

4. BGVEST.COM не носи отговорност за съдържанието на изображения, текстове, видео материали, документи и друга информация, генерирани от потребители на сайта. Не гарантира достоверността и актуалността на информацията генерирана от потребителите, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии интелектуални, авторски, човешки права или накърняват имуществени или неимуществени права или интереси на потребител и/ или на трети лица. Относно вида и съдържанието на реклами, присъстващи на страниците на BGVEST.COM, както и за правата и собствеността върху запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единственo рекламодателите.

5. BGVEST.COM не отговаря за вреди, причинени или претърпяни от потребителите при условията на използване или неизползване на предоставяните услуги.

 

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

BGVEST.COM може да съдържа връзки и препратки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки и препратки са предоставени само за ваше удобство с оглед на предлаганите услуги. BGVEST.COM няма контрол и не носи отговорност за пригодността, изпълнението, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Без да ограничава гореизложеното, BGVEST.COM специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни. Връзките и препратките към такива сайтове не предполага, че BGVEST.COM одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и носите цялата отговорност за последиците от това.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите на BGVEST.COM имат право да се ползват свободно от ресурсите с изключение на ограниченията, описани в настоящите Правила и други общовалидни ограничения.

Потребителите на BGVEST.COM нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, изображения или части от сайта, без изричното разрешение на BGVEST.COM

Потребителите се задължават да не използват BGVEST.COM във връзка с проучвания, конкурси, игри, съревнования и състезания, набиране на персонал; Да не изпращат комерсиални, рекламни и други нежелани съобщения до други потребители или други външни лица, използвайки информацията, ресурсите, средствата или услугите предоставени от BGVEST.COM, извън нормалното им предназначение.